Kohtaamistaiteen eettiset ohjeet

Kohtaamistaiteen eettiset ohjeet on hyväsytty Suomen Kohtaamistaide ry:n hallituksessa 13.3.2019. Nämä eettiset periaatteet koskevat kaikkia Kohtaamistaideohjaajia ja Kohtaamistaiteen palveluntarjoajia. Näiden ohjeiden lisäksi kukin toimija on velvoitettu perehtymään toimialansa eettisiin ohjeistuksiin ja noudattamaan hyvää ammattietiikkaa omalla osaamisalallaan.


1.  Kohtaamistaiteen ohjaaja edistää hyvinvointia ja osallisuutta sekä estetiikan elämyksiä Kohtaamistaiteen keinoin.

2. Kohtaamistaiteen ohjaaja kunnioittaa ihmisarvoa, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa.

3. Kohtaamistaiteen ohjaaja noudattaa lakia salassapitovelvollisuudesta.

4. Kohtaamistaiteessa työskentely perustuu luottamukseen.

5. Kohtaamistaiteen ohjaaja edistää yhteistyötä asiakkaan sidosryhmien kanssa.

6. Kohtaamistaiteen ohjaaja on vastuussa omasta osaamisestaan ja työssäjaksamisesta.

7. Kohtaamistaiteen ohjaaja sitoutuu noudattamaan Kohtaamistaiteen keskeisiä periaatteita. 

8. Kohtaamistaiteen ohjaajalla on tehtävään vaadittava koulutus.

1. Kohtaamistaiteen ohjaaja edistää hyvinvointia ja osallisuutta sekä estetiikan elämyksiä Kohtaamistaiteen keinoin. 

Kohtaamistaiteen ryhmissä tavoitteena on pyrkimys hyvään ja osallisuutta lisäävään toimintakulttuuriin. Taidetoiminnassa vallalla on käytännön etiikka, jossa taiteen tekeminen ja arvostava toisensa kohtaaminen ovat tärkeitä. Kohtaamistaiteessa tavoitteena on kohtaaminen, arvostus ja ulkoisen kauneuden näkeminen ja kokeminen. Kohtaamistaide toimii monella eri tasolla, se on ihmisten keskinäistä kohtaamista, materiaalin ja ympärillä olevan maailman kohtaamista. Kohtaamistaiteen taidetyöskentelylle on ominaista vaiheittainen eteneminen ohjaajan johdolla sekä osallistujien omien esteettisten valintojen tekeminen. Taidetyöskentelyn vaiheistus etenee niin, että on mahdollista päästä itselleen mieluisaan lopputulokseen. Kohtaamistaiteen eettisyys rakentuu kasvatus- ja hyvinvointialojen etiikan varaan. 

2. Kohtaamistaiteen ohjaaja kunnioittaa ihmisarvoa, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. 

Keskeistä taidetoiminnassa on ihmisarvon kunnioittaminen sekä osallistujien tasa-arvoinen ja tasavertainen kohtaaminen. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus velvoittaa edistämään ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa. Kohtaamistaiteen ohjaajan tulee huomioida kulttuuriset ja yksilölliset tekijät ohjaustoiminnassa ja kunnioittaa jokaisen osallistujan tapaa olla osallisena Kohtaamistaideryhmän toiminnassa. Osallistujalle selvitetään, että Kohtaamistaidetoiminta on aina hänelle vapaaehtoista ja hänellä on oikeus olla osallistumatta työskentelyyn myös Kohtaamistaidetoiminnan aikana. Ohjaajan toiminnassa tärkeää on yhdenvertaisuus ohjauksessa ja osallistujien kohtaamisessa esimerkiksi asemaan, etniseen taustaan, sukupuoleen, ikään tai uskontoon katsomatta. Ohjaaja tunnistaa ryhmätoiminnassa osallistujien tarpeet ja erityispiirteet sekä toimii oikeudenmukaisesti. Ohjaamisessa korostuu osallistujan kokonaisvaltainen huomioiminen ja voimavarojen tunnistaminen suhteessa Kohtaamistaidetoimintaan. 

3. Kohtaamistaiteen ohjaaja noudattaa lakia salassapitovelvollisuudesta. 

Kohtaamistaiteen koulutetut ohjaajat noudattavat aina lakia salassapitovelvollisuudesta sekä EU:n tietosuoja-asetusta henkilötiedoista. Kohtaamistaiteen ohjaaja noudattaa toimintaympäristön salassapitosopimuksia ja on vastuussa ryhmän turvallisuudesta ja salassapitokäytänteiden tiedottamisesta. Ohjaaja selvittää toimintaympäristön lupakäytännöt ja huolehtii asianmukaisista osallistumis- ja kuvausluvista sekä tarvittaessa tutkimusluvista. 

4. Kohtaamistaiteessa työskentely perustuu luottamukseen.

 Luottamuksellinen suhde perustuu arvostamiseen ja arvostus on Kohtaamistaiteen keskeinen periaate. Ohjaaja on vastuussa luottamuksellisen suhteen rakentamisesta ja rakentumisesta sekä osallistujien välille että osallistujien ja ohjaajan välille. Ohjaaja rakentaa vuorovaikutusta ja edesauttaa luottamuksellisen ilmapiirin muodostumista taiteen keinoin ja ryhmätoimintaa tukien. Kohtaamistaideryhmässä tehdään yhteinen ryhmäsopimus, jossa määritetään ryhmälle tärkeät, luottamukseen perustuvat periaatteet toiminnalle. 

5. Kohtaamistaiteen ohjaaja edistää yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

 Kohtaamistaiteen ohjaajan tulee toiminnallaan edistää verkostoyhteistyötä ja ymmärtää vastuunsa ja velvollisuutensa asiakasta tukevissa verkostoissa. Kunnioittava, erilaisuutta arvostava ja yhteisöllinen työtapa kuuluvat keskeisesti Kohtaamistaiteen toimijuuteen. Asiakas ymmärretään Kohtaamistaiteessa kokonaisvaltaisesti, osana toimintaympäristöään ja yhteisöään. Kohtaamistaiteen ohjaajan tulee pyrkiä huomioimaan toiminnassaan asiakkaan sidosryhmät ja lähiyhteisö. 

6. Kohtaamistaiteen ohjaaja on vastuussa omasta osaamisestaan ja työssäjaksamisesta. 

Ohjaajan tulee ylläpitää osaamistaan ja ymmärtää että omalla toiminnalla on merkitystä Kohtaamistaiteen yhteisölle. Kohtaamistaideohjaaja toimii omalla persoonallaan ja on sosiaalisesti oikeudenmukainen muita asianosaisia kohtaan. Hän tiedostaa oman toimintansa rajoitukset ja mahdollisuudet kuten oma ajankäyttö suhteessa resursseihin järjestäessään laadukasta Kohtaamistaiteen toimintaa. Hän on vastuussa omasta jaksamisestaan ja huolehtii ammatillisen tuen tarpeesta. Hän pyrkii reflektoimaan ja kehittämään omaa toimintaansa. Hän toimii osana Kohtaamistaiteen toimijoiden verkostoa ja tukee ja arvostaa kollegoitaan. Hän on asiallinen ja totuudenmukainen antaessaan lausuntoja Kohtaamistaiteesta. 

7. Kohtaamistaiteen ohjaaja sitoutuu noudattamaan Kohtaamistaiteen keskeisiä periaatteita. 

Kohtaamistaide on tavoitteellista ja ohjattua toimintaa. Kohtaamistaideohjaaja sitoutuu noudattamaan ryhmätoiminnassa Kohtaamistaiteen rakennetta: virittäytyminen, taidetoiminta ja arvostus. Keskeisiä periaatteita ovat tavoitteellisuus, moniaistisuus, vaiheistettu taidetyöskentely sekä vuorovaikutus. Periaatteet takaavat Kohtaamistaidetoiminnan selkeän ja yhdenmukaisen linjan sekä tunnistettavuuden. Kohtaamistaidetoiminnan keskeisiä tavoitteita ovat estetiikan, ilon ja onnistumisen kokemukset, yhteisöllisyyden sekä vuorovaikutuksen vahvistaminen. Taiteen tekeminen on lähtökohtaisesti moniaistista. Kahden tai useamman aistin kautta saatu rentouttava, aktivoiva ja elämyksellinen kokemus siirtää huomion ulkoiseen, kiinnittää aikaan ja paikkaan. 

8. Kohtaamistaiteen toimijalla on asianmukainen koulutus.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Kohtaamistaiteen ohjaajana toimiminen edellyttää Kohtaamistaiteen ohjaajakoulutuksen® suorittamista. Kohtaamistaiteen ohjaaja on suorittanut ohjaajakoulutuksen® 15 op. Kohtaamistaiteen ohjaajakoulutus® antaa oikeuden käyttää menetelmää ammatillisesti ja käyttää toiminnasta nimeä Kohtaamistaide. Kaikki lyhyemmät koulutukset on tarkoitettu henkilökohtaiseen itsensä kehittämiseen ja hyvinvointiin. Kohtaamistaiteen kouluttajakoulutuksen® 15 op käyneellä henkilöllä on oikeus järjestää Kohtaamistaiteen ohjaajakoulutusta®.